Mobiliteitsstrategie voltooid: inzet op alles

15-11-2022 1108 keer bekeken

Eén vervolgopgave die in 2020 uit Utrecht Nabij rolde, was het opstellen van een regionale mobiliteitsstrategie. Hoe houden we de regio bereikbaar in het licht van een toename van inwoners en arbeidsplaatsen?

Die taak is nu, met de publicatie van het Eindrapport van de Mobiliteitsstrategie, volbracht. Gezien de enorme mobiliteitsuitdagingen en de groei van de regio, was vanaf het begin af aan duidelijk dat enkel een integrale aanpak tot resultaat zou leiden.

Integrale aanpak

Bjorn Hondelink, projectleider van de Mobiliteitsstrategie 2040: “Integraliteit betekent hier enerzijds dat we gekeken hebben naar hoe mobiliteitsoplossingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio én we aandacht hebben voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energietransitie, sociale inclusie en gezondheid. Anderzijds betekent het dat er gezamenlijkheid nodig is voor het succes ervan: qua inzet van partners maar ook het bewust níet kiezen tussen of infrastructurele investeringen of gedragsbeïnvloeding. Het unieke is dat we hier expliciet inzetten op alles, een transitie in mobiliteit, want dat is wat nodig is nu.”

Vanuit gezamenlijk geformuleerde ambities ontstond een helder beeld van de mobiliteitsopgaven die op de regio afkomen. Die opgaven zijn groot, mede door het gegeven dat het aantal huishoudens met ruim 60% zal toenemen tot 2040, en het aantal arbeidsplaatsen met ruim 40%.Om met deze uitdagingen om te gaan zijn 4 zogenaamde ‘mobiliteitsprincipes’ opgesteld. Deze zijn vertaald naar maatregelen om zo het effect van die principes te bepalen. Om de principes verder uit te werken is een uitwerkingsagenda opgesteld, waarmee de basis is gelegd voor doorontwikkeling tot acties die bijdragen aan de mobiliteitstransitie.

Met inzet van alle mobiliteitsprincipes is het mogelijk om de ambities van U Ned te realiseren; mobiliteitsgebruik verandert, de groei van het aantal autoverplaatsingen vermindert en het aandeel fiets- en ov-verplaatsingen stijgt ten opzichte van de situatie dat er geen beleid gemaakt zou worden. Met zulke inzet houden we de nationale en regionale bereikbaarheid op orde, ondanks de forse groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de regio.

Mobiliteitsprincipes

Onderstaande U Ned-mobiliteitsprincipes vormen in samenhang de basis voor de Mobiliteitsstrategie. Dus ingrepen rond één principe versterken het effect van ingrepen rond andere principes. En omgekeerd betekent het dat het uitblijven van bepaalde maatregelen, het effect van andere maatregelen negatief beïnvloedt. Ook hier geldt dus integraliteit en inzet op alle fronten:

  • Nieuwe verstedelijking zo veel mogelijk in en rond stedelijk gebied plannen. Dit voorkomt het aantal verplaatsingen. Nieuwe verstedelijking gaat ook altijd gepaard met mobiliteitsmaatregelen die wandelen, fietsen en openbaar vervoer stimuleren.
  • Maximale inzet op vraagbeïnvloeding (bijvoorbeeld door parkeerbeleid en Betalen naar Gebruik). Vooral in stedelijke gebieden kan hier op ingezet worden, omdat daar meer reisalternatieven mogelijk zijn.
  • Aanpassen van de mobiliteitsnetwerken voor alle manieren van vervoer. Dus in plaats van algemene capaciteitsuitbreiding, voor elke manier van vervoer een meer doelgroepgerichte benadering hanteren. Bijvoorbeeld in stedelijk gebied fijnmazigere wandel- en fietsnetwerken, maar in de regio snelle en comfortabele fietsverbindingen. Maar ook een sterkere scheiding tussen doorgaande autostromen en lokaal verkeer, of vermindering van de snelheid van autoverkeer in de stad.
  • Mobiliteitshubs, voor de overstap tussen types vervoer, zijn een belangrijke randvoorwaarde bij al deze maatregelen. Zij vormen een betaalbare schakel om de meer stedelijke delen van de regio voor iedereen te verbinden met het buitengebied, maar verminderen tegelijkertijd het autogebruik.

Uitwerkingsagenda

Bovenstaande principes zijn richtinggevend voor andere programmalijnen van U Ned en zo een verdere doorontwikkeling van Utrecht Nabij. Om U Ned’s partners te helpen met de verdere uitwerking van het maatregelpakket, is een adviserende uitwerkingsagenda opgesteld. “Met het uitwerken van deze strategie gaan we écht een verschuiving in mobiliteitsgedrag realiseren. Komend jaar zetten we daarom in op concrete werkafspraken met partners, om deze strategie handen en voeten te geven. Als U Ned houden we hier de regie op” aldus Hondelink.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen