Rijksbesluit groot succes voor Metropoolregio Utrecht

15-11-2022 820 keer bekeken

Het Rijk (circa 930mln) en de Metropoolregio Utrecht (475mln) investeren samen ruim 1,4 miljard euro voor bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden in de provincie Utrecht. U Ned leverde een stevige inhoudelijke onderlegger voor de genomen besluiten, welke we hieronder toelichten.

Bestuurlijk Overleg MIRT 

De toegezegde investeringen worden onder andere gebruikt voor de aanleg van een deels ondergrondse Merwedelijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein (600mln Rijk, 245mln regio), versnelling van de woningbouw in Metropoolregio Utrecht (133mln Rijk, 159mln regio), en verbetering van de Utrechtse Ring (100mln Rijk). Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 woningen na 2030. De deels ondergrondse Merwedelijn onderzoeken we verder via de MIRT-verkenning OV en Wonen

Rol van U Ned

Onderzoeksprogramma U Ned zorgt voor een stevige inhoudelijke onderlegger voor dit soort besluiten. Ook nu hebben verschillende programmalijnen van U Ned bijgedragen aan de (eerder) door het Rijk toegezegde investeringen. Zo zorgde Aanpak 2030 ervoor dat er inmiddels zo’n 9 miljoen euro is toegezegd voor mobiliteitsmaatregelen om woningbouw in Veenendaal (969 woningen), Houten (4750) en Stichtse Vecht (3152) mogelijk te maken. Onderzoeken van U Ned leverde cruciale beslisinformatie aan voor genomen investeringsbesluiten rond de Merwedelijn en onderzoek naar de ontwikkeling van de A12-zone. Hannah Cremers, programmadirecteur U Ned: “De uitkomsten van BO MIRT zijn daarom een groot succes voor de regio én voor U Ned. We gaan nu hard aan de slag met de uitwerking van deze besluiten, vervolgstappen in onze onderzoeken. Zo gaan we bijvoorbeeld een maatregelenpakket uitwerken voor verbetering van de doorstroming op de A12 en de Ring Utrecht."

In het recent gepubliceerde Synergiedocument van U Ned, dat als onderlegger voor BO MIRT diende, is te lezen welke input onderzoeken als de Mobiliteitsstrategie precies voor het BO MIRT besluit geleverd hebben. 

Amersfoort

In Amersfoort wordt geïnvesteerd (95mln Rijk, 74mln regio) in verbeteringen voor voetgangers, fietsers, gedeelde vervoersmiddelen en het ov. Deze maken het mogelijk om tot en met 2030 8500 woningen te realiseren in de Spoorzone en de A1-zone. Omdat in BO MIRT afgesproken is (regio) Amersfoort toetreedt tot U Ned, worden ook opgaven op het gebied van wonen en mobiliteit daar geïntegreerd in onderzoeken van U Ned.

MIRT-verkenning OV en Wonen

Dit onderzoek van U Ned gaat nu haar volgende fase in (Zeef 2), waarin de meest kansrijke maatregelen om het openbaar vervoer tussen Utrecht en Nieuwegein te verbeteren verder onderzocht worden. Bij de afweging is rekening gehouden met de reacties uit de participatie van de MIRT-verkenning OV en Wonen, zoals die van de participatieavond op 12 september. Maatregelen die verder onderzocht worden zijn: een deels ondergrondse Merwedelijn, de Papendorplijn, frequentieverhoging op de Uithoflijn, bussen via de waterlinieweg en een tweede busbaan op het USP. In deze fase wordt ook een betere inschatting gemaakt van de kosten.

Vervolgstappen 

Ook bij het gros van de andere nu toegezegde vervolgstappen, zal U Ned een aantal onderdelen oppakken. Zo wordt komend jaar onderzocht of er andere bereikbaarheidsmaatregelen en investeringen nodig zijn. Er komt een maatregelpakket voor verbetering van de autobereikbaarheid van Groot Merwede, een MIRT-onderzoek naar gebiedsontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg, de spoorbereikbaarheid van Amersfoort én een aanpak voor verbetering van knooppunt Hoevelaken vóór 2030. Ook gaan het Rijk en de Metropoolregio Utrecht in gesprek over randvoorwaarden zoals groen, de stikstofcrisis en uitbreiding van het energienetwerk.

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen