Vooruitblik: U Ned in 2021

10-02-2021 744 keer bekeken

2020 was een bijzonder jaar. Ondanks de flinke omschakeling naar het thuiswerken, heeft U Ned grote vooruitgang geboekt. Er staat een stevige basis om verder te werken aan gezonde groei voor de regio Utrecht. Daarbij horen een hernieuwde aanpak en een aantal nieuwe programma-onderdelen.

Behaalde mijlpalen

Vooruitblikken is niet mogelijk zonder stil te staan bij een aantal grote mijlpalen in 2020. Als eerste is het MIRT-onderzoek afgerond, met Utrecht Nabij als resultaat. Dat is een verstedelijkingsperspectief  dat beschrijft hoe de regio Utrecht de beoogde groei tot 2040 opvangt en bereikbaar blijft. Daarnaast is het startschot gegeven voor de MIRT-verkenning OV en Wonen. Daarin zoeken we naar oplossingen tot 2030 om de bereikbaarheid van een aantal concrete gebieden te verbeteren en/of gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Verder zijn er afspraken gemaakt over ambities en doelstellingen van de Kortetermijnaanpak tot 2025 en is vastgesteld wat de prioritering is van de No Regret-maatregelen.

En nu verder!

Kortom, er staat een stevige basis om op verder te bouwen, zowel op de korte als de middellange én de lange termijn. Vanaf 2021 doen we dat aan de hand van de volgende programma-onderdelen:

  • Gebiedsonderzoeken: Utrecht Nabij wijst drie gebieden aan waar tot 2040 flink verstedelijkt kan worden, namelijk Leidsche Rijn-Zuilen, de A12-zone en Lunetten/Koningsweg – Utrecht Science Park. Drie gebiedsonderzoeken gaan in kaart brengen wat dat betekent voor de ruimtelijke ontwikkeling op deze locaties.   
  • Mobiliteitsstrategie 2040: met Utrecht Nabij en andere vooronderzoeken als vertrekpunt, weten we waar de grote bereikbaarheidsopgaven tot 2040 liggen. Zowel binnen de regio Utrecht als in aansluiting met het landelijke netwerk. In dit programma-onderdeel wordt hiervoor een mobiliteitsstrategie geformuleerd tot 2040.
  • Programma Knooppunten: onderdeel van Utrecht Nabij is dat verstedelijking buiten de stad Utrecht vooral plaatsvindt in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten in Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist. Het Programma Knooppunten brengt de kansen en voorwaarden in beeld om dit te realiseren.
  • Aanpak 2030: ook op kortere termijn dan 2040 moeten we de zeilen bijzetten. Met de Aanpak 2030 willen we komen tot een pakket van stimulerings- en ontmoedigingsmaatregelen op het gebied van mobiliteit. Dat moet bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio in de periode tot 2030, de mobiliteitstransitie verder op gang helpen én de beoogde verstedelijking mogelijk maken.
  • Regionale parkeerstrategie: parkeren is een onderdeel van mobiliteit met een grote invloed op bereikbaarheid. In deze strategie bekijken we hoe we parkeren als regio gezamenlijk kunnen vormgeven op een manier die past bij de toekomstplannen.
  • MIRT-verkenning OV en wonen: hierin worden ov-oplossingen verkend die de bereikbaarheid van de regio verbeteren en gebiedsontwikkeling mogelijk maken tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein. Het doel is om voor 2030 het eerste deel van een ov-ring te realiseren en woningbouw mogelijk te maken.
  • No Regret-maatregelen: los van de uitkomsten van de MIRT-verkenning, is een aantal maatregelen op kortere termijn (rond 2025) sowieso wenselijk. Dat zijn de No-Regret maatregelen. U Ned bereidt deze voor en draagt ze daarna over aan uitvoerende partijen.
  • Kortetermijnaanpak: deze aanpak heeft tot doel om tot 2025 bij te dragen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving. Uit de aanpak komen programma’s, projecten en activiteiten voort die gericht zijn op het stimuleren van niet en anders reizen in de regio Utrecht.

Geen eilandjes

De verschillende programma-onderdelen hebben ieder hun eigen scope qua tijd en inhoud. Toch zijn het zeker geen eilandjes. De onderlinge afhankelijkheden, relaties en raakvlakken zijn haast eindeloos. Daarom richten we in 2021 een programmabureau in. Dat is het hart van het programma, waar trekkers van de verschillende onderdelen samen werken aan integrale adviezen over de onderdelen heen. Zo zorgen we ervoor dat alle stukjes uiteindelijk één grote puzzel vormen.

De foto bij dit nieuwsbericht is genomen door Juri Hiensch

In het programma U Ned werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio aan een gezonde groei van de regio Utrecht.

Archief

Cookie-instellingen